Dôchodky v ohrození – musíme sa báť staroby? 3.a)“Sporenie – príspevok sporiteľa“

PROJEKT – DANTE – DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE K I. PILIERU                                 

3. a) Sporenie sporiteľa z vlastných peňažných prostriedkov

          Terajší stav – stručný prehľad

Súčasnosť = prehnaná byrokracia a doslova buzerovanie bežného sporiteľa v praxi.

V súčasnosti si z vlastných peňažných prostriedkov môže ktokoľvek plniaci záväzky voči SP sporiť v III. pilieri Doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) na dôchodok. Avšak aby ste mohli takto sporiť a následne použiť vlastné úspory stretnete sa s množstvom direktívnych a často nezmyselných a nelogických prekážok, ktoré z vás robia vazala štátu, zamestnávateľa a správcovskej, resp. poisťovacej spoločnosti, ktorých podmienkam sa musíte podrobiť.

Spomeniem len niektoré z takýchto nelogických obmedzení a nevýhod III. piliera:

  • vo výplatnej fáze po ukončení doplnkového dôchodkového sporenia si musíte vybrať, či chcete poberať dočasné alebo doživotné dávky oklieštené o zisky komerčných poisťovní a o možnosť dedenia z vlastného vrecka a od zamestnávateľa nasporených peňazí
  • výška pravidelných mesačných príspevkov účastníka (sporiteľa) na doplnkové dôchodkové sporenie musí byť dohodnutá v účastníckej zmluve s dôchodkovou spoločnosťou
  • zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne (teda stanoví) podmienkydoplnkového dôchodkového sporenia ako napr. podmieniť platenie jeho príspevkov požadovanou výškou príspevkov od zamestnancov
  • ak zamestnávateľ príspevky pre svojich zamestnancov poskytuje, tak len do DDS s ktorými sa on zmluvne dohodol
  • okamžitý výber vlastných úspor je u bežného účastníka sporenia v priebehu sporenia prakticky nemožný, keďže štát stanovil obmedzenia výberu vlastných úspor. Predčasný výber môže byť vyplatený (nie v čase keď ho najviac potrebujete) ale najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, ďalší najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu. Pritom suma odstupného zodpovedá iba 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka sporenia
  • pri odchode do dôchodku si môžete požiadať o výber iba úradníkmi – štátom obmedzenej časti vlastných úspor aj to po splnení nezmyselných podmienok na nútené postupné vyplácanie dôchodku zo zbytku nasporených vlastných peňazí
  • to čo platí dnes zajtra už nemusí z dôvodu pravidelných a častých direktívnych legislatívnych zmien
  • fondy tretieho piliera v porovnaní s investovaním v zahraničných podielových fondoch sú stále poplatkovo nákladné a výkonnostne ďaleko zaostávajú

           Nami navrhované sporenie

Sporiteľ Doplnkového dôchodkového sporenia k I. pilieru (DDS k I. pilieru) podľa ponúkaného projektu si bude môcť dobrovoľne sporiť na dôchodok v novom efektívnejšom sporiacom produkte, ktorý v jadre tvorí zlúčenie súčasného samostatného II. a III. piliera v úzkej nadväznosti na s týmto sporením súvisiace zmeny v podpornom I. pilieri dôchodkového poistenia.

Základná zmena stratégie sporenia spočíva v prepojení vlastných vkladov sporiteľa na príspevky od Sociálnej poisťovne (SP) a nie ako doposiaľ na príspevky zamestnávateľa (súčasný III. pilier).

Je to zásadný rozdiel, ktorého cieľom je dobrovoľné, avšak vysoko motivačné prispievanie si aj z vlastných peňazí na dôchodkové sporenie.

V našom ponímaní zamestnávateľ ako tretí prispievateľ buď je ochotný poskytnúť príspevok, teda benefit ako odmenu pre svojich zamestnancov na sporenie do dôchodku alebo nie. Žiadnu inú úlohu (zmluvného zástupcu sporiteľa, direktívneho príkazcu stanovujúceho výšku príspevkov sporiteľa, atď.) ako je tomu v súčasnosti už nehráNie je na takéto direktívne správanie zamestnávateľa absolútne žiadny dôvod.

Čo sa teda zmení?

Mnohé. Najmä z pohľadu sporiteľa nastanú zásadne zmeny v jeho prospech.

Napríklad to, že takéto sporenie využívajúce všetky 3 piliere naraz si už bude môcť dovoliť každý vrátane nízko zárobkových a viac ako 35 ročných a starších poistencov I. piliera.

Pre všetkých sporiteľov bude takéto sporenie na dôchodok vysoko rentabilné a poskytne im absolútnu slobodu v sporení a rozhodovaní ako aj množstvo  doposiaľ nepredstaviteľných výhod, tak počas sporenia, ako aj po odchode do dôchodku. Teda od vstupu do tohto sporenia sa jedná o možnosť celoživotného hospodárenia s peniazmi na osobnom dôchodkovom účte, ktoré je prispôsobené jedine a striktne záujmom sporiteľa.

Nezačať si sporiť v DDS k I. pilieru sa dá označiť za okrádanie seba samého a tých ktorých máme radi.

          Vklad sporiteľa v DDS k I. pilieru

Úspory sporiteľa budú na základe pôvodu získaných peňazí uložené na troch samostatne a oddelene vedených podúčtoch:

 

Sporiaci účet = 

1. podúčetna ktorom budú evidované iba peňažné príspevky od sporiteľa

2. podúčet príspevkov od zamestnávateľa

3. podúčet príspevkov od SP

 

Vychádzali sme z presvedčenia, že ak sporiteľ nadobudne nielen pocit ale aj istotu, že mu ponúkame ten najlepší vlastný sporiaci produkt aký v súčasnosti môže existovať a to aj v prípade ak by nebol viazaný na ďalšie peňažné príspevky od štátu a zamestnávateľa, len vtedy zistí, že je v jeho osobnom záujme, aby si doň vložil čo najviac vlastných peňazí, ktoré rokmi nestrácajú na hodnote ale naopak, sú zhodnocované nad úrovňou inflácie a priemerného rastu miezd.

Preto náš sporiteľ v DDS k I. pilieru sa iba sám rozhodne na základe vlastného uváženia, solventnosti, výsledkov zhodnocovania alebo z iných pohnútok, kedy a koľko svojich peňazí si vloží na svoj dôchodkový sporiaci účet, teda rozhodne aj o tom, či na základe vykázaných výsledkov mieni naďalej pokračovať v sporení alebo sporenie kedykoľvek preruší na čas, ktorý mu vyhovuje.

Takéto sporenie z vlastných peňazí je pre sporiteľa nesporne výhodné, motivačné a lákavé aj preto lebo na jeho sporiaci účet po vložení vlastného príspevku v ľubovoľnej výške mu bude automaticky pridaný príspevok od SP a to v rovnakej 100% čiastke jeho vkladu až do maximálne povolenej aktuálnej (2018 – 4,5%) výšky stanovených odvodov do II. piliera.

Teda vklad sporiteľa sa automaticky na sporiacom účte zdvojnásobí.

Ak vloží sporiteľ viac peňazí, resp. nad povolené maximum – spolieha sa na vyššie úspory zo sporenia v DDS k I. pilieru aj bez ďalšej podpory. Ak vloží menej alebo nič, tak v podstate nič (okrem možného vyššieho dôchodku z úspor neriskuje), keďže mu o to viac peňazí ostane (teda bude započítaných) na vyplácanie dôchodku SP z I. piliera dôchodkového poistenia. Je to férové riešenie?

Takto je zabezpečená absolútna sloboda sporiteľa v rozhodovaní. V súčasnosti nič také neexistuje. Pritom nepoznáme žiadne relevantné dôvody, prečo by nemohlo existovať.

Zároveň chceme umožniť aby príspevky na sporiaci účet sporiteľa mohli byť vkladané aj z akéhokoľvek iného zdroja. Teda prispievať svojim pracujúcim deťom (rodičom …), ktoré sa napr. ocitnú vo finančnej tiesni by mohli bez uvedenia dôvodu, či iných zbytočných papierovačiek rodičia alebo iní príbuzní. Neexistuje jediný rozumný dôvod, prečo by malo niekomu vadiť odkiaľ pochádzajú peniaze poskytnuté a vložené na sporiaci účet sporiteľa – potenciálneho budúceho dôchodcu.

Jediným záujmom štátu musí byť čo najviac  vysoko solventných dôchodcov, ktorí budú žiť aj v dôchodku ako ľudia, v dôstojných podmienkach a na primerane vysokej životnej úrovni.

Štátu a tobôž zamestnávateľovi musí byť úplne jedno aj akým spôsobom bude prispievané na účet sporiteľa (zrážka zo mzdy, prevod z iného bankového účtu, platobná karta … ).

A musí mu byť jedno aj to ako s vlastnými a zamestnaneckými úsporami naloží po odchode do dôchodku. Ani takáto možnosť v súčasnom systéme sporenia neexistuje.

            Prečo by si teda mal začať poistenec SP sporiť v DDS k I. pilieru?

1. Lebo úspory z ním vložených vlastných peňazí mu budú automaticky navýšené o 100%od SP.

2. Lebo ďalších v súčasnosti možných nezdanených až 6% z vymeriavacieho základu mu daruje zamestnávateľ a to aj v prípade, že si z vlastných peňazí nevloží ani 1 € (prečo by tak mal dobrovoľne urobiť každý zamestnávateľ sa dočítate v nasledujúcom príspevku).

3. Lebo sa mu budú tieto peniaze každoročne zhodnocovať v priemer o cca 6 – 8% (na základe čoho to tvrdíme uvedieme v ďalšom príspevku), teda v bezkonkurenčnom sporení oproti sporeniu v akomkoľvek inom komerčnom priestore na Slovensku a určite v oveľa lepšom ako je vykazované priemerné zhodnocovanie úspor od r. 2004 – dátum zavedenia II. piliera. V II. pilieri je vykazované priemerné zhodnocovanie vkladov na úrovni 2,4% a v III. pilieri ešte nižšie – pre utajenie údajov DDS za roky vykazovanej straty – neoveriteľné. Takéto doterajšie zhodnocovanie úspor = ich znehodnocovanie, keďže v mnohých prípadoch nepokrylo ani infláciu a ostatné poplatky spojené so sporením. Pritom ďaleko zaostáva za priemerným rastom miezd.

4. Lebo si už budete môcť rozložiť riziko prípadných strát z možného občasného nízkeho zhodnotenia úspor medzi viacero správcovských spoločností. Teraz to možné nie je. Budete mať oveľa vyššiu ochranu úspor.

5. Lebo každoročné zhodnocovanie už v predchádzajúcich rokoch opakovane zhodnotených vkladov a následné zhodnocovanie každoročných výnosov z ich zhodnotenia bez akéhokoľvek zdanenia či umelo navýšených poplatkov existujúcich v komerčnom prostredí je to najvýhodnejšie sporenie na dôchodok aké si vieme v súčasnosti predstaviť.

6. Lebo si tieto svoje úspory budete môcť v prípade naliehavých potrieb kedykoľvek vybrať.

Od r. 2014 si už vlastné úspory z III. piliera nemôžete vyberať v čase keď vám to vyhovuje – ministerstvo tento nezmysel nariadilo údajne na základe vyžiadania od Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností, teda správcov vašich úspor. Z uvedeného vyplýva kto vlastne riadi dôchodkové sporenie a diktuje podmienky.

7. Lebo vám aj po úplnom predčasnom výbere vlastných úspor v priebehu sporenia ostanú na sporiacom účte peniaze od vášho zamestnávateľa a tie sa budú aj bez vášho pričinenia, teda bez ďalších vlastných príspevkov na sporenie naďalej navyšovať a zhodnocovať v rovnako dohodnutej % výške pre všetkých zamestnancov – sporiteľov. To isté samozrejme platí aj pri prerušení sporenia, či výbere iba časti vlastných úspor.

8. Lebo aj napriek výberu časti alebo všetkých svojich úspor v priebehu sporenia alebo po prerušení sporenia budete môcť kedykoľvek v sporení aj so 100% príspevkom od SP pokračovať.

9. Lebo po skončení sporenia, pri odchode do dôchodku vám bude umožnené bez akýchkoľvek pokút, či iných sankcií uskutočniť výber všetkých zhodnotených svojich a zamestnaneckých úspor.

Následným vrátením zhodnotených úspor z príspevkov SP späť do I. piliera vám bude navýšený a doživotne vyplácaný plný dôchodok z I. piliera ako keby ste si nikdy z peňazí od SP nesporili na dôchodok.

Z uvedeného vyplýva, že tým, že si začnete sporiť na dôchodok absolútne nič neriskujete. Môžete iba získať. Na základe vlastného zváženia situácie sa sami dobrovoľne rozhodnete pri odchode do dôchodku, či časť úspor tvorených zo zhodnotených príspevkov SP vrátite späť do I. piliera, alebo ich budete naďalej zhodnocovať a postupne čerpať v dôchodku, resp. koľko z nich necháte na dedenie.(Podrobnosti sa dozviete v časti Dôchodok)

10. Lebo na základe vykázaných úspor budete sa môcť sami rozhodnúť kedy predčasne odídete do dôchodku. Hranica stanovenia odchodu do dôchodku sa stane pre poctivého sporiteľa s dostatočne vysokým kontom iba fiktívnou záležitosťou.

11. Lebo svoje doposiaľ nasporené peniaze z II. a III. piliera si budete môcť dobrovoľne a v plnej výške presunúť do DDS k I. pilieru a takto pokračovať v sporení. Ostane iba na vašom slobodnom rozhodnutí, či chcete využívať všetky v predchádzajúcej časti uvedené výhody alebo sa naďalej podrobovať nezmyselným direktívnym nariadeniam a možnému znehodnocovaniu svojich úspor sporením v pôvodnom systéme, teda čakať na zázrak.

12. Navyše uvedeným sporením získate oproti sporeniu v súčasnom II. a III. pilieri zníženie nákladov za správu I sporiaceho účtu minimálne o 50%, keďže správou už poveríte iba jednu správcovskú spoločnosť pre jeden spoločný pilier.

13. Usporíte aj na ďalších zbytočných výdavkoch pre komerčné poisťovne, ktoré v súčasnom systéme po dosiahnutí zákonom stanovených úspor musíte použiť na vyplácanie a správu svojho dôchodku a to aj za cenu, že sa musíte vzdať nároku na dedenie zostatku z takto nasporených vlastných a zamestnávateľských peňazí.

Príklad:

Reálne ak vložíte v DDS k I. pilieru na svoj účet mesačne z 1 000 € platu v r. 2018 – 45 €, teda stanovené maximum 4,5%, príspevok od SP vám automaticky zvýši úspory o ďalších 45 € a ak zamestnávateľ prispeje nezdanenou max. povolenou čiastkou 60 € – vaše mesačné ešte nezhodnotené úspory budú tvoriť 150 €.

Ročne takto usporíte 1 800 €, ktoré vrátane predpokladaného zhodnotenia 6% = 108 € spolu dosiahnu 1 908€ za 1. rok. Ďalší rok to už bude viac ako 2 násobné zhodnotenie z dvojnásobne vyšších úspor a predchádzajúceho zhodnotenia, atď.

Navyše v rámci navrhnutému systému v zhodnocovaní úspor, ktoré bude plynule pokračovať aj v dôchodku, už nebude potrebné súčasné direktívne, štátom nariadené presunutie sporiteľov (nad 52? rokov veku) do nevýnosných garantovaných fondov, ktoré nielen že neprodukujú žiadne reálne úspory, ale ich naopak znehodnocujú. Teda pre sporiteľa v súčasnom II. pilieri takéto niekoľkoročné nútené zakonzervovanie úspor, ktoré nič nezarábajú nemá žiadny zmysel.

My vám umožníme plynulý prechod vašich úspor do ich pokračujúceho zhodnocovania v dôchodku.

Takto si iba vy zvolíte ten správny čas na čerpanie dôchodku a na možný výber svojich úspor.

Združeným sporením z vlastných, zamestnávateľských a tzv. štátnych peňazí od SP získate zároveň istotu, že žiadny súd už nedovolí aby vám vaše úspory niekto znárodnil ako by môže teraz z II. piliera tvoreného iba z prostriedkov od SP, lebo na základe zištných a populistických opatrení nemusia byť úspory striktne použité (ako je tomu v DDS k I. pilieru) iba na vyplácanie dôchodku (ale môžu sa rozdávať na čokoľvek a dediť kýmkoľvek).

Hoci odborníci považujú za optimálne individuálne sporenie na dôchodok vo výške 10% z platu, my tvrdíme, že v prípade zavedenia nášho projektu DANTE si sporiteľ vystačí aj s menej ako 5% príspevkom z vlastných peňazí na dosiahnutie primeraných, vysoko nadštandardných úspor oproti súčasnému stavu.

P.S.: V ďalšom pokračovaní si vysvetlíme ako a prečo by vám mal prispievať na sporenie aj zamestnávateľ v maximálnej nezdanenej výške.