Služby

Ponúkame spoluprácu, služby pre firmy v rámci celej Slovenskej republiky.

Vedenie podvojného účtovníctva

V rámci našich služieb ponúkame:

• spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
• pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
• periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

Ponúkame vedenie účtovnej agendy či už registrovaného platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH.

Spracovanie výkazu DPH

Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty spracujeme Výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej (3-mesačnej) báze. Súhrnný
výkaz pre DPH (zasielaný v zmysle legislatívy) elektronickou formou.

Ponúkame:

• spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH
• vypracovanie Tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze
• vyplnenie a elektronické zaslanie Súhrnného výkazu

Mzdy, personalistika

V rámci našich služieb ponúkame taktiež spracovanie mzdovej agendy.

Naša ponuka zahŕňa:

• spracovanie miezd zamestnancov na Hlavný pracovný pomer alebo Pomer uzatvorený mimo Hlavný pracovný pomer
(Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti)
• prihlásenie, odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni či zdravotné poisťovne
• vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
• vytvorenie a zasielanie Štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov
• vypracovanie Ročného zúčtovanie preddavkov na daň
• zaslanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca