LEX korona

Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO

KTO MÁ NÁROK NA PRÍSPEVOK

Opatrenie č. 1 = 1. skupina zamestnávateľov

Nárok na príspevok budú mať zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) museli zatvoriť svoje prevádzky na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

*

Opatrenie č. 2 = 2. skupina zamestnávateľov + SZČO

Nárok na príspevok budú mať zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy) a SZČO, ktorí v čase vyhlásenej MS mali v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (viď ďalej) pokles tržieb o 10% a viac.

 

ZAMESTNÁVATEĽ

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky
 • SZČO, ktorý zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere.

Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. S.r.o., ktorá nemá zamestnancov v pracovnom pomere, o príspevok žiadať nemôže.

*

Podmienkou pre poskytnutie príspevku za marec 2020 pre zamestnávateľa je:

 • vyplatiť zamestnancom za prekážky v práci náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku (výnimkou sú zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy v rozmedzí 60% – 100% priemerných zárobkov)
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

*

Ďalej zamestnávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad pokiaľ má zamestnávateľ uhradené odvody za mesiac február 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola povedzme do konca marca 2020).

*

Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, je si zamestnávateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 – Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

ZAMESTNANEC
Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere.
Nárok na sa uplatní na zamestnancov, ktorí boli počas marca 2020 (počnúc 12. marcom 2020) na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu mimoriadnej situácie a mali vyplatenú náhradu mzdy.
Nárok na príspevok je len ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020 – inými slovami, ak pracovný pomer vznikol po 1.3.2020, na zamestnanca si príspevok zamestnávateľ uplatniť nemôže.
Nárok na príspevok nie je napríklad v prípade:
 • „dohodára“
 • konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy
 • spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu)
 • osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy)
 • dobrovoľníka

*

Nárok na príspevok nie je ani v prípade zamestnanca, na ktorého mzdu alebo cenu práce (teda na mzdu zamestnanca a/alebo na odvody zamestnávateľa) zamestnávateľ už poberá iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

Napríklad nárok nie je, ak na zamestnanca zamestnávateľ poberá príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.

Naopak pri splnení ďalších podmienok nárok je ak sa zamestnancovi, resp. na zamestnanca vypláca príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok na presťahovanie za prácou, príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

*
SZČO
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:
 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

*

Ak použijeme definíciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, za SZČO sa považuje FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov:

 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, § 6 ods. 1 písm. a)
 • zo živnosti, § 6 ods. 1 písm. b)
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori, § 6 ods. 1 písm. c)
 • spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, § 6 ods. 1 písm. d)
 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, § 6 ods. 2 písm. a)
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP, § 6 ods. 2 písm. b)
 • z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, § 6 ods. 2 písm. c)
 • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia, § 6 ods. 2 písm. d)
 • z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, § 6 ods. 2 písm. e).

*

Požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá:

 • začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú alebo pozastavenú a
 • nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu).

*

Súčasne požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo
 • má tzv. odvodové prázdniny – a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020 ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020 (definícia pojmu „odvodové prázdniny“ sa musí doplniť).

*

Pri splnení ďalších podmienok má nárok na príspevok aj taká SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný…)
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské
 • študuje.

*

Aj pre SZČO platí, obdobne ako pre zamestnávateľov, že nie je voči nej nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a že k 31.12.2019 nebola podnikom v ťažkostiach

Aj SZČO musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad pokiaľ má SZČO uhradené odvody za mesiac február 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola do 8. marca 2020).

*

Všetky skutočnosti, ktoré SZČO preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, je si SZČO vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 – Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

PODANIE ŽIADOSTI A VÝPOČET VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA MAREC 2020

Žiadosť o príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 30. apríla 2020.

*

Postup pri podávaní žiadosti

Na stránke www.pomahameludom.sk si treba stiahnuť „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ a „Výkaz pre priznanie príspevku“ podľa toho, či ste zamestnávateľ v 1. skupine (Opatrenie č. 1, povinne zatvorené prevádzky) alebo v 2. skupine (Opatrenie č. 2, pokles tržieb).

Tieto dokumenty si na svojom počítači treba vyplniť a odoslať.  Ak máte elektronický podpis, pošlite ich na www.eslovensko.sk

Ak nemáte elektronický podpis, pošlite ich na email príslušného úradu práce – následne vám príde notifikačný email o odoslaní žiadosti.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu príslušného úradu práce
 • osobne do podateľne príslušného úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia).

V prípade, že bude žiadosť neúplná vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Úrad práce žiadosť a výkaz spracujú, vyhotovia „Dohodu o poskytnutí finančného príspevku“ a zašlú ju vám ju poštou. Vy „Dohodu“ podpíšete a poštou pošlete na príslušný úrad.

Poznámky:

 • komunikujete s regionálnym úradom práce príslušným podľa vašej prevádzky – ak máte viac prevádzok v rôznych regiónoch, príslušný úrad práce sa určí podľa vášho sídla
 • po prvýkrát (za marec 2020) sa podáva „Žiadosť“ aj „Výkaz“
 • ak budete žiadať o príspevok aj v ďalších mesiacoch, budete posielať za dané mesiace už len „Výkaz“. Ak by ale v ďalšom mesiaci došlo k zmene skupiny (napríklad za marec 2020 patríte do 1. skupiny – mali ste povinne zatvorené prevádzky ale za apríl 2020 už máte prevádzky otvorené a došlo k poklesu tržieb a budete patriť do 2. skupiny zamestnávateľov) musíte znova podať aj „Žiadosť“ aj „Výkaz“
 • „Žiadosti“ a „Výkazy“ budú kontrolované dodatočne, každý žiadateľ dostane príspevok bezodkladne
 • príspevky za marec 2020 budú vyplácané najskôr od 16.4.2020 po doručení podpísaných „Dohôd“

*

Vykazovanie zamestnancov

Vo „Výkaze pre priznanie príspevku“ budete zadávať zoznam zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac uplatňujete príspevok. Vašou výhodou bude, ak váš softvér na vedenie miezd bude „vedieť“ takýto zoznam pripraviť.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú údaje:

 • A) poradové číslo v zozname
 • B) priezvisko zamestnanca
 • C) meno zamestnanca
 • D) rodné číslo zamestnanca
 • E) vymeriavací základ zamestnanca neohraničený
 • F) priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 teda priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za štvrtý štvrťrok 2019)
 • G) počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci
 • H) náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci

*

Zamestnávateľ, ktorý časť prevádzok musel zatvoriť a v druhej časti mal pokles tržieb

Zamestnávateľ, ktorý má viacero prevádzok, jednu časť z nich musel mať zatvorenú, druhú časť prevádzok zatvorenú mať nemusel ale mal v nich pokles tržieb najmenej o 10%, postupuje tak, že podáva osobitne „Žiadosť“ a „Výkaz“ za prevádzky, ktoré musel zatvoriť a osobitne „Žiadosť“ a „Výkaz“ za zostávajúce prevádzky.

Prvú žiadosť a výkaz (Opatrenie č. 1) podáva za prevádzky, ktoré musel zatvoriť. Vo výkaze uvedie zamestnancov, ktorí majú podľa pracovnej zmluvy miesto výkonu práce v prevádzkach, ktoré museli byť zatvorené. Pozor, ak sa zmenilo miesto výkonu práce zamestnanca z pôvodnej prevádzky, ktorá musela byť zatvorená do inej prevádzky, ktorá nemusela byť zatvorená, takýto zamestnanec sa do výkazu pre Opatrenie č. 1 nesmie uviesť – ak mal prekážky v práci, uvádza sa vo výkaze pre Opatrenie č. 2.

Druhú žiadosť a výkaz (Opatrenie č. 2) podáva za zostávajúce prevádzky, ak v nich mal pokles tržieb najmenej o 10%. Pokles tržieb si musí zamestnávateľ vypočítať len za tieto prevádzky, teda nie za celého zamestnávateľa.

*

Výpočet príspevku za mesiac marec pre 1. skupinu zamestnávateľov

Pri preberaní údajov systém na strane úradu práce automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca pre 1. skupinu zamestnávateľov (viď vyššie) podľa vzorca:

Príspevok = min(H, 80% z F x G, 1100)

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

*

Výnimkou je príspevok za mesiac marec 2020 u zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu vo výške 60% – 80% ich priemerného hodinového zárobku:

Príspevok = min(H, 80% z F x G, 880)

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac 880 eur.

*

Výpočet príspevku za mesiac marec pre 2. skupinu zamestnávateľov

Pri preberaní údajov systém na strane úradu práce automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca pre 2. skupinu zamestnávateľov podľa poklesu tržieb podľa vzorca:

 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 90) pri poklese tržieb o 10% až 19,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 150) pri poklese tržieb o 20% až 29,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 210) pri poklese tržieb o 30% až 39,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 270) pri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

*

CELKOVÁ VÝŠKA POMOCI

Celková výška pomoci, ktorá je poskytnutá prijímateľovi pomoci, je najviac 800000 eur na jedného žiadateľa (na jedného zamestnávateľa, resp. na jednu SZČO).

Celková výška pomoci v rámci opatrenia č. 2 je najviac 200000 eur na jedného žiadateľa za jeden mesiac.

Celková výška pomoci ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry je najviac 120000 eur.

Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe je najviac 100000 eur.

*

OPRÁVNENÉ OBDOBIE 

Oprávneným obdobím, počas ktorého sa budú uplatňovať a vyplácať príspevky, je obdobie odo dňa rozhodnutia ÚVZ SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (12. marec 2020), počas celého trvania MS, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ SR zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020.

Mimoriadna situácia podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový stav vyhlásená vládou SR.

*

OPATRENIA ÚVZ SR

Na základe Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 boli od piatka 13. marca 2020 uzatvorené prevádzky:

 • prírodné a umelé kúpaliská (aquaparky)
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • prevádzky verejného stravovania (cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a pod.) okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením
 • wellness centrá, vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach
 • prevádzky zábavného charakteru (napríklad kasína, kiná)
 • prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská
 • rekondičné pobyty

*

Na základe Opatrení ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 a OLP/2596/2020 boli od pondelka 16. marca 2020 uzatvorené všetky maloobchodné predajne a prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok
 • predajní drogérie
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
 • predajní novín a tlačovín
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzok telekomunikačných operátorov
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením – avšak len formou bez vstupu do prevádzky, formou predaja cez výdajné okienko alebo len formou predaja so sebou
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
 • taxi služby vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • práčovní a čistiarní odevov

*

Na základe usmernenia ministerstva školstva sa od pondelka 16. marca 2020 prerušilo vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.

*

Od pondelka 30. 3. 2020 sa povolilo otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:

 • očné optiky
 • služby STK a emisnej kontroly
 • leasingové služby
 • predajne a servis bicyklov
 • notári a advokáti
 • stavebniny, záhradníctva
 • galantérie, metrový textil
 • farby – laky
 • elektroinštalačné služby
 • železiarstva
 • zberné dvory
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • kľúčové služby.

Títo zamestnávatelia si teda môžu uplatniť príspevok v 1. skupine ako zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, za marec 2020 ale už nie za apríl 2020.

*

Linky na opatrenia:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

*

POKLES TRŽIEB

Pod pojmom „tržba“ si treba v prípade subjektu, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, predstaviť sumu výnosov – to čo v danom období vyfakturoval a to čo v danom období inkasoval v hotovosti do pokladne – za predaj tovarov a služieb (nezahrnie sa predaj majetku).

V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky) ide o sumu skutočných príjmov za predaj tovarov a služieb prijatých na podnikateľský účet alebo do pokladne (nezahrnie sa predaj majetku).

Pokles tržieb sa posudzuje nasledovne.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v mesiaci marec 2019 (myslí sa tým, že podnikal celý tento mesiac), porovná sa výška tržieb v mesiaci marec 2020 a v mesiaci marec 2019.

 

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019, môže porovnať výšku tržieb v mesiaci marec 2020 a výšku tržieb vypočítanú ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné, resp. objektívnejšie ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začal podnikať od septembra 2019) alebo SZČO, ktorý mal časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019, tak voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 – marec 2019 alebo marec 2020 – priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO.

 

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v mesiaci marec 2019, teda podnikať začal až počas tohto mesiaca alebo po tomto mesiaci posudzuje sa výška tržieb v mesiaci marec 2020 v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Pokles tržieb Marec Apríl 2020 a nasledujúce mesiace
≥ 10 % 90 €
≥ 20 % 150 € 180 €
≥ 40 % 210 € 300 €
≥ 60 % 270 € 420 €
≥ 80 %                     540 €

Potrebujete pomôcť pri požiadaní, vypracovaní príspevku v rámci korona opatrení?  ,, LEX KORONA,,

obráťte sa na nás.