Platenie preddavkov na daň z príjmov

Platenie preddavkov na daň z príjmov

 

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov uvedenom v tomto článku bude postupovať daňovník, ktorým je PO uplatňujúca účtovné obdobie kalendárny rok, pri platení preddavkov na daň z príjmov na zdaňovacie obdobie začínajúce od 01.01.2020. V prípade daňovníka, ktorým je PO uplatňujúca účtovné obdobie hospodársky rok, bude takto postupovať pri platení preddavkov na daň z príjmov na zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok začínajúci po 01.01.2020, napr. 01.05.2020. Uvedené vyplýva z prechodných ustanovení § 52zza ods. 21 a § 52zzd ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Pre výpočet preddavkov na daň z príjmov PO sú dôležité nasledujúce pojmy a skutočnosti:

  • daň z poslednej známej daňovej povinnosti, z výšky ktorej sa počítajú preddavky na daň z príjmov,
  • výška dane z poslednej známej daňovej povinnosti, pri ktorej nie je povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO,
  • periodicita platenia preddavkov na daň z príjmov (štvrťročne alebo mesačne),
  • sadzba dane použitá na výpočet preddavkov na daň z príjmov PO,
  • princíp zaokrúhľovania poslednej známej daňovej povinnosti a aj samotných preddavkov na daň z príjmov PO.

 

Postupne si vysvetlíme vyššie uvedené body, avšak najskôr je potrebné uviesť, čo sa rozumie daňou z poslednej známej daňovej povinnosti do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019. Do lehoty na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2019, v ktorom je uvedená daň za obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu kalendárneho roka 2020, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2018 (§ 42 ods. 7 ZDP). V tabuľke uvádzame príklady: Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 Dátum, do ktorého sa preddavky na daň počítajú z podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2018
Základná (zákonná) lehota do 31.03.2020 31.03.2020
Predĺžená lehota do 30.04.2020 30.04.2020
Predĺžená lehota do 31.05.2020 31.05.2020
Predĺžená lehota do 30.06.2020 30.06.2020
Predĺžená lehota do 31.07.2020 31.07.2020
Predĺžená lehota do 31.08.2020 31.08.2020
Predĺžená lehota do 30.09.2020 30.09.2020

 

Obdobne bude postupovať aj daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, so začiatkom napr. k 01.05.2020 a končiacim k 30.04.2021 s tým rozdielom, že na preddavky na daň z príjmov PO splatné do 30.04.2020 sa aplikujú postupy v zmysle legislatívy účinnej do 31.12.2019! Daňovník s hospodárskym rokom začínajúcim od 01.05.2020 bude postupovať nasledovne:

 

Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci 30.04.2020 Dátum, do ktorého sa preddavky na daň počítajú z podaného daňového priznania

za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci 30.04.2019

Základná (zákonná) lehota do 31.07.2020 31.07.2020
Predĺžená lehota do 31.08.2020 31.08.2020
Predĺžená lehota do 30.09.2020 30.09.2020
Predĺžená lehota do 31.10.2020 31.10.2020
Predĺžená lehota do 30.11.2020 30.11.2020
Predĺžená lehota do 31.12.2020 31.12.2020
Predĺžená lehota do 31.01.2021 31.01.2021